Thanh nhan hoang - Tống Nhân Tông

Nhan hoang thanh Ngưu Hoàng

Nhan hoang thanh Gia Khánh

Trần Thánh Tông

Nhan hoang thanh Trần Thánh

Nhan hoang thanh Hiếu Thành

Nhan hoang thanh Tống Nhân

Nhan hoang thanh Thánh Nhân

Nhan hoang thanh Hiếu Thành

Nhan hoang thanh Ỷ Lan

Trần Thánh Tông

Nhan hoang thanh Hiếu Thành

Ỷ Lan

Nhan hoang thanh Trần Thánh

Thánh Nhân Hoàng hậu

Phi hiệp luân thường, hiệp bị nhân ân, duật trăn thượng lý.

  • Ngày năm , có chiếu giáng Phạm Trọng Yêm làm tri Nhiêu châu.

  • Khi đem quân về đến châu Cư Liên , thì nghe tin Nguyên phi làm rất tốt việc nội trị, lòng dân cảm hóa hòa hợp, trong cõi vững vàng, tôn sùng Phật giáo, dân gọi là bà.

  • Lần này lại cực lực khuyên can, lớn tiếng mắng chửi quốc trượng, nói đến nỗi nước bọt bắn cả vào mặt Nhân Tông, khiến vua phải đưa vạt áo lên mà lau đi.

Thánh Nhân Hoàng hậu

Đồng thời các đại thần bị thái hậu đuổi đi là Tống Thụ, Phạm Trọng Yêm cũng được triệu về.

  • Nguyên do sâu xa vì trong nước có nạn châu chấu nhưng Sĩ Tốn làm tướng mà không có kế sách gì, khiến Nhân Tông lại nhớ đến.

  • Hiếu Thành Nhân Hoàng hậu Hách Xá Lý thị.

  • Mấy hôm sau, đề nghị bãi bỏ luật muối.
2021 cp.fate-go.jp